14 d’octubre de 2020

Els carrils bici de la ciutat d'Amposta 2020

Els continguts que s'inclouen en aquest article formen part del document 1 que fou lliurat a l'Ajuntament d'Amposta en motiu de la nostra presentació oficial i com a resposta al projecte per a fomentar la mobilitat sostenible d'Amposta elaborat per l'Ajuntament. En aquest, fem una exposició de criteris generals i una valoració inicial de la situació actual dels carrils bici a la ciutat.

Els anomenats carrils bici són uns dels pilars per a una bona implantació i funcionament de la mobilitat basada en la bicicleta en un entorn urbà, i de la qualitat d'aquests en depèn la seguretat dels ciclistes primer i l'èxit de la seva implantació després.

En successius publicacions desgranarem les propostes de millora de la xarxa existent i en acabar, publicarem la nostra proposta de carrils bici (document 2).


Document 1. Fa pocs dies l'Ajuntament d'Amposta ha presentat el projecte per a fomentar la mobilitat sostenible d’Amposta, i volem dir que valorem molt positivament la finalitat del projecte i el simple fet de fer un plantejament d'aquest tipus ja ho considerem una bona notícia.

Amb la vocació d’esdevenir positius i partícips d’aquest procés de canvi de la nostra ciutat, ens proposem fer aportacions i millores al citat projecte de mobilitat sostenible, però que abans d’analitzar el projecte pròpiament, creiem que cal analitzar l’estat i característiques de les infraestructures existents, i que fixem quins són els nostres criteris generals sobre els quals desenvolupar la nostra proposta.

Objectius i criteris generals. Les propostes, tant d’aquest document primer com del segon, s’han fet sempre tenint present els següents criteris generals i la seva jerarquia:

1. La seguretat del ciclista i vianant

2. Ordre de prioritats de pas: vianant > ciclista > cotxe particular

3. Traçar la xarxa de carrils bici fora de les voreres

4. Els carrils bici són una xarxa per a la mobilitat urbana

5. Poder arribar en bicicleta a tots els emplaçaments d’equipaments públics, especialment els educatius

6. Pacificar els carrers de la ciutat

7. Reduir el nombre de cotxes de la via pública

8. Desincentivar l’ús del cotxe privat

Per començar, dir que no podem considerar una xarxa de mobilitat els carrils bici ara existents, en tant que estan aïllats i inconnexos entre ells. Entenem doncs que un dels objectius del projecte de mobilitat sostenible ha de ser el de construir una xarxa urbana de mobilitat en bicicleta i això passa per teixir aquesta xarxa aprofitant en la mesura del possible les infraestructures existents. Sabem que la majoria d'aquests s’han vingut fent sense planificació preexistent i que per tant alguns hauran de ser objecte d’una modificació profunda o fins i tot la seva eliminació.


A un altre nivell, s’ha de trencar amb la idea d’una xarxa urbana de carrils bici amb finalitats lúdiques o esportives. Estem parlant d’una xarxa per a la mobilitat i no d’un circuit esportiu o de passeig, i com a tal, ha de complir amb uns mínims de funcionalitat, qualitat i de seguretat de la mateixa forma que s’apliquen als dissenys de la xarxa pública de carreteres.

Som partidaris de fer poca infraestructura però amb un alt nivell de qualitat i rigor. Fer una xarxa de mobilitat per a bicicletes no és només pintar paviments o pictogrames, cal repensar el model de ciutat, adaptar espais i encreuaments, educar a la gent, i som conscients que això no s’assoleix  (ni acaba) amb una legislatura.

L'objectiu de la diagnosi és, per tant, reflectir els principals punts febles de la xarxa actual, i que alhora els errors  que conté, com a exemples, no es tornin a repetir.