23 d’octubre de 2020

Amposta: mancances i problemàtica dels carrils bici existents

La segona part del document 1 lliurat a l'Ajuntament d'Amposta incorporava una valoració inicial de la situació actual dels carrils bici a la ciutat. Feta una valoració inicial del conjunt de la infraestructura ciclista, es procedeix a identificar els elements a millorar.

 

Els continguts aquí expressats són fruit d'una recerca feta l'estiu de 2020, recorrent i inventariant tots els punts negres i mancances de la "xarxa" de carrils bici d'Amposta.


Sector Av. Aragonesa i plaça de la Castellania. Tram de carril bici sobre vorera en un sector amb força vianant per la presència dels centres comercials i escoles, estret fins i tot per a un sentit, i amb girs tancats a 90º. El paviment està puntualment diferenciat amb pintura (alguns encreuaments no) però caldria reforçar la senyalització viària vertical. En alguns punts les peces cantoneres delimitadores acaben en arestes perilloses.
Carril bici entre av. Aragonesa i pl. Castellania, amb girs de 90º

Carril bici pl. Castellania, amb peces delimitadores amb arestes perilloses

La proposta per a aquest sector és, i més en previsió de la connexió de més carrils bici en aquest punt, resoldre la intersecció amb una rotonda ciclista segregada de sentit únic:


vídeo de com funciona una rotonda amb carril bici segregat i preferentCarrer Germana Teresa Mira. Es tracta d'un tram de carril bici estratègic en tant que és el darrer tram fins a les portes de l'Escola del Sagrat Cor. Els problemes d'aquest carril són que està ubicat sobre la vorera, la mateixa que utilitzen els xiquets i xiquetes que van a peu fins a l'escola, és a dir, amb força volum de persones. Al mateix temps la part que correspondria als vianants està semiocupada per arbrat i faroles, reduint per tant la seva amplada útil a poc mes de 100 cm, fet que força a que els vianants acabin ocupant el carril bici.

Pel que fa al carril bici, resulta estret i inapropiat si es pretén el doble sentit, perillós pel graó lateral de la vorada, i amb girs tancats a 90º tot compartint el pas de vianants on, a més a més, hi ha pilones per a evitar l'estacionament de vehicles.

Carril bici actual del carrer Germana Teresa Mira

Carril bici actual del carrer Germana Teresa Mira arribant al col·legi Sagrat Cor

Per a nosaltres aquest traçat de carril bici és prioritari en tant que forma part del que nosaltres creiem ha de ser el primer objectiu del pla de mobilitat: la xarxa de carrils bici escolars.Xarxa de carrils bici escolars (XCBE).
Ha de ser la xarxa bàsica i principal de carrils bici d'Amposta, essent aquesta una xarxa de carrils bici protegida i prioritària: qualsevol xiqueta o xiquet hauria de poder anar a l'escola de forma segura i autònoma. La XCBE ha de cobrir tot el nucli urbà, i ha de permetre connectar tots els centres educatius de la ciutat des de qualsevol punt del nucli urbà.

La proposta seria, des de l’avinguda Santa Bàrbara, eliminar el carril bici sobre vorera i revertir aquest espai a vorera de vianants. Eliminar la filera d’estacionament del marge esquerre  (no la situada a la façana de l’escola, que és exclusiva pels treballadors del centre) ja que es considera que amb l’espai del carrer Ermengol Aspa i de les superfícies comercials és suficient. Habilitar en calçada un carril bici amb doble sentit (mínim 250 cm amplada total), i igualment un carril de circulació per a vehicles, separats amb franja de protecció.
L’objectiu és generar una via d’accés a l’escola amb alta capacitat ciclista, amb la màxima seguretat per als infants; recuperar espai de la vorera per a vianants, espai ara més necessari que mai; reduir la velocitat dels vehicles en aquesta zona propera a l’escola; i suprimir el carril bici sobre vorera existent amb disfuncions i perillositat. Que no es parli de les altres escoles del nucli urbà d'Amposta no vol dir que estiguin ben resoltes, tot al contrari, en la majoria dels casos no hi ha cap infraestructura ciclista que permeti arribar fins a la porta de l'escola.

Encreuament Av. Catalunya, c/ Josep Tarradellas i av. Ràpita. Es tracta d'un sector amb una relativa bona infraestructura com és el carril bici que transcorre al llarg del carrer Josep Tarradellas però amb un punt negre en l'encreuament amb l'av. Catalunya i de la Ràpita.

encreuament av. Catalunya-c/ Josep Tarradellas (rotonda) i av. de la Ràpitafegeix un títol


Els problemes identificats en aquest encreuament són: carril bici estret; traçat sinuós amb girs de 90º; sobre vorera, en un lloc on aquestes no són prou amples per a suportar usos compartits; poca visibilitat en els encreuaments; manca de senyalització vertical de reforç; peces cantoneres delimitadores amb arestes exposades.

carril bici c/ Josep Tarradellas abans de creuar av. Catalunya, amb gir de 90º


proposem elevar l'encreuament carril bici c/ Josep Tarradellas amb av. de la Ràpita

Al igual que a la rotonda de la Castellania, la proposta passa per la implantació d'una rotonda ciclista segregada de sentit únic. L’encreuament amb l’av. de la Ràpita hauria de consistir en elevar la calçada a nivell de vorera per invertir la prioritat de pas en favor del sentit c/ Josep Tarradellas (prioritat a vianants i ciclistes) reduint la velocitat dels vehicles que entren per l’av. de la Ràpita. Com l’avinguda de la Ràpita només és d’un sentit de circulació, es podria fer el pas elevat només per als vianants (secció 1 m. Rampa pujada + 4 m pas + 1 m rampa baixada). L’encreuament per les bicicletes podria quedar tot just darrera d’aquest reductor i per tant protegit al trànsit motoritzat.


c/ Josep Tarradellas amb c/ França. Continuïtat del carrer Josep Tarradellas amb els mateixos defectes que a l'encreuament anterior: carril bici estret, sobre vorera, girs a 90º, poca visibilitat, etc.

encreuament c/ Josep Tarradellas amb c/ França, amb carril bici estret i girs de 90º

encreuament c/ Josep Tarradellas amb c/ França, amb carril bici estret i girs de 90º


La solució per a aquest encreuament es pot resumir en un sistema de rotonda unidireccional segregada que millori la circulació i seguretat dels ciclistes. Es requereix d’una solució amb alta capacitat de circulació/distribució en la previsió de les futures connexions cap a l’escola Consol Ferré, parc de Xiribecs i zona esportiva. Connexions que caldria prioritzar per implementar la XCBE (Xarxa de Carrils Bici Escolars) de forma ordenada i en taca d'oli a partir dels centres escolars.

Carrers Terol, França i Barcelona. Carril bici prop de zona educativa i per tant amb importància estratègica. Presenta els següents problemes: estret per a doble sentit; encreuament del carrer Barcelona perillós per disseny poc apropiat, manca de visibilitat i prioritat assegurada, girs tancats a 90º, circulació de vehicles a alta velocitat; perill d'impacte per obertura de porta dels cotxes estacionats al carrer Terol.

Carril bici entre c/ França, c/ Terol i c/ Bacelona

cruïlla carril bici entre c/ França amb  c/ Terol

carril bici al carrer Barcelona cap al carrer Oviedo, amb girs de 90º


L’arranjament de les diferents problemàtiques detectades passen per reorientar el disseny del carrer, encreuaments i futura connectivitat.

Una primera opció d’ordenació del carrer fora convertir la calçada principal d’ús compartit per a ciclistes en direcció al carrer Barcelona. El sentit descendent es faria per l’actual carril bici

Una segona opció seria eliminar una filera d’estacionaments, fet que permetria ampliar voreres i amplades de calçades i carril bici.

Tant l'encreuament del carrer França com el del Barcelona haurien de donar prioritat al carrer Terol. Es busca donar fluïdesa i seguretat als encreuaments (zona educativa) i per altra banda, reduir la velocitat al carrer Barcelona (carrer llarg sempre preferent, augment de velocitat, més perill).

Promoure la continuïtat del carril bici a partir del carrer Oviedo cap al carrer Jardí per després distribuir pels carrers Escoles i Gran Capità. Aquest punt implicaria donar prioritat de pas a sobre l’av. de la Ràpita, amb elevació de paviment i/o senyalització d’aquest pas inexistent avui en dia.

Una altra opció seria portar el carril bici al costat dret de la calçada (sentit direcció carrer Barcelona), que seria l’opció més raonable per eliminar una cruïlla de calçada si el que es vol es anar cap al carrer Oviedo. A més les bicicletes en sentit baixada es trobarien el cotxes aparcats de cara, i del costat del/la copilot, fet que no es tan perillós en el moment d’obrir les portes.

Senyalització, pintat i arranjaments menors. A banda dels punts negres de les interseccions, que són els més greus i perillosos, hi ha un gran nombre de petites irregularitats que caldria anar esmenant.

Són molt habituals, per exemple, les mancances en pintat dels carrils bici, pintat del paviment i de pictogrames identificatius o, si existeixen, aquests estan tan esborrats que ja no són visibles. Aquests elements ajuden als vianants a visualitzar el carril bici i s'eviten invasions, i un paviment diferenciat de l'entorn ajuda als conductors de cotxes a identificar els carrils bici, en definitiva una millora de la seguretat.També, i no menys important, cal tenir en compte la senyalització vertical. Cal clarificar en tot moment els perills, qui té preferència de pas o obligacions especials, i sobretot, que aquesta s'ajusti als paràmetres legals d'implementació.Una altra situació observada és la segregació de carrils bici en zones de prioritat invertida, és a dir, carrers de plataforma única en els que s'han "dibuixat" carrils bici o fins i tot s'han delimitat amb balises, tot plegat innecessari i que denota manca de criteri. En aquests espais, el cotxe és l'invitat.